Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Over Missing Peace

Naam van de instelling: Missing Peace
www.missingpeace.eu

KvK nr: 52471454
Postadres van de instelling: Olympiaplein 109-3, 1077 CV  Amsterdam
Email: contact@missingpeace.eu

0. Jaarverslagen
Download hier onze jaarverslagen ( word documenten ).
Jaarverslag 2014

1. Beleid
Missing Peace is een Engelse naam die gekozen is omdat de uitspraak staat voor twee betekenissen: ontbrekend deel en ontbrekende vrede. Ontbrekend deel duidt op de dagelijkse stroom van informatie en opinie over Israël in de media.Ondanks die dagelijkse stroom blijkt dat een gedeelte van de beschikbare informatie over het algemeen wordt genegeerd. Het informatie project van ‘Missing Peace’ beoogt om het volledige pakket aan informatie over elke casus beschikbaar te maken voor het publiek. Betere en meer complete informatie zal bijdragen aan een beter begrip over het Midden-Oosten en het Midden-Oosten conflict. Een beter begrip zal leiden tot een verhoogde kans op een oplossing van het conflict in een deel van de wereld waar vrede al veel te lang ontbreekt.
Europa (c.q. Nederland) zou een grotere rol kunnen spelen bij de oplossing van het conflict wanneer een beter begrip zou leiden tot vernieuwde inzichten.
Missing Peace beoogt een alternatieve en onafhankelijke bron te zijn voor complete informatie over het Midden Oosten in Nederland en België. Het informatiebureau voedt de website van Missing Peace met artikelen, zie www.missingpeace.eu

2. Werkzaamheden
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verstrekken van informatie over het Midden-Oosten en de positie van de staat Israël hierin, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

3. Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer Pieter Hoogendoorn (voorzitter), mevrouw Joke Reiss (secretaris), de heer Willem Schneider (penningmeester), mevrouw Jonah Elshout (algemeen adjunct).

4. Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het publiciteit te geven in de media en in andere informatiekanalen over onderwerpen die te maken hebben met de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in het bijzonder op de ontwikkelingen die van invloed zijn op de staat Israël.
Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

  • het verwerven van financiële middelen
  • het actief benaderen van potentiële donateurs
  • het beheren van deze financiële middelen
  • het financieel ondersteunen van het informatiebureau, dat ter plaatse veldwerk verricht en aan waarheidsvinding doet
  • het doorgeven van informatie uit Nederland aan het informatiebureau

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting fondsen werven.

5. Werving van gelden
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften.
De Stichting verwacht giften door het benaderen van particulieren.  Met deze middelen beoogd de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken.

6. Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging) aan het informatiecentrum in Israel. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

7. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in het informatiebureau, dat in Israel is gevestigd. Het informatiebureau voedt de website van Missing Peace met artikelen, zie www.missingpeace.eu
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.

8. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

2012
Er werd in 2012 veel artikelen geschreven door MP, die op website werden geplaatst. Daarnaast was er een informatielevering aan diverse kranten, waaronder Japan.
Verder maakte het bestuur kennis met de woordvoerders van diverse politieke partijen in de Tweede Kamer en met de fractie van de ChristenUnie in het Europees Parlement.
In 2012 hielp Missing Peace bij het tot stand komen van twee wetenschappelijke onderzoeken die betrekking hadden op Israel. Eén onderzoek werd in Nederland uitgevoerd door een studente van de universiteit van Twente en betrof de berichtgeving van Nederlandse kranten tijdens de Gaza oorlog in 2008. Dit onderzoek werd in augustus j.l. gepubliceerd.
Een ander uitgebreid onderzoek werd uitgevoerd door een medewerker van het Graduate Institute of International and Development Studies in Geneve en betrof de water-voorziening in Judea en Samaria.
Een andere activiteit van MP Israel die zich steeds verder ontwikkelt is het geven van informatie aan groepen toeristen die op een zogenaamde fact finding tour naar Israel komen

2013
Voor 2013 was het volgen van de ontwikkelingen rond het kernwapenprogramma van Iran een prioriteit Voor ons werk was het belangrijk om politici in Europa alert te houden over Iran, en om het grote publiek te informeren over zaken die niet worden gerapporteerd door de main stream media.
Tegelijkertijd besteedde Missing Peace meer aandacht aan zaken die Israel in een meer positief daglicht plaatsten. Dat gebeurde door middel van het schrijven van zogenaamde Human Interest artikelen, die vervolgens in de Nederlandse media werden gepubliceerd.
Een andere prioriteit die we voor 2013 stelden was  het uitbreiden van het ‘informatie op aanvraag’ project. Hier was (vanuit de  Nederlandse politiek) veel  vraag naar.

9.  financiële verantwoording
Inkomsten en uitgaven 2013

Inkomsten Uitgaven
Artikelen website Missing Peace 6000
Onderhoud website 3000
Reiskosten en kantoorkosten informatiebureau Israel 2050
Projecten 1500
Presentaties 450
Giften 13000
13000

In 2013 gingen de meeste uitgaven naar het schrijven van artikelen, die op de website werden geplaatst. Het maken van deze artikelen betekende ook dat er gereisd moest worden. Kosten: circa € 2000. Het onderhoud van de website bedroeg € 3000. Verder werden informatie projecten en presentaties door het informatiebureau uitgevoerd. Dit alles werd gefinancierd door particuliere giften uit Nederland.