Missing Peace | missingpeace.eu | NL

Water als brandstof voor het Palestijns Israëlische conflict

Door Missing Peace

Water is niet alleen een schaars goedje in het Midden-Oosten,  het wordt ook gebruikt in het Palestijns Israëlische conflict.

Wie op het web zoekt naar informatie over water in de West Bank komt meestal berichten tegen zoals het onderstaande bericht over watertekort in Bethlehem. Wij troffen het bericht op de website van Kerk in Actie, maar het maakte ook deel uit van de jongste nieuwsbrief van de organisatie.

Het bericht werd geschreven door de directeur van het “Arab Educational Institute” (AEI) in Bethlehem, Toine van Teeffelen. Een Nederlander die met een Palestijnse vrouw is getrouwd en met zijn gezin in Bethlehem woont.  AEI wordt door Kerk in Actie met een bedrag van 20.000 Euro per jaar ondersteunt en valt onder een project met de naam “Begrip tussen godsdiensten”.

Doelstelling                                                                                                                                    Het project beoogt het volgende te bereiken in het werk met Palestijnse jongeren:

Een bijdrage te leveren aan vrede en gerechtigheid, mee te helpen aan het opbouwen van een Palestijnse staat die gekenmerkt wordt door democratie, geweldloosheid en een multiculturele samenleving waar mensen van verschillende godsdiensten kunnen samenleven”.

Dat klinkt mooi maar tussen de beoogde doelen en de realiteit zit duidelijk een gapend gat.

Dat blijkt uit de wijze waarop van Teeffelen te keer gaat tegen zijn Israëlische medemens, en een loopje neemt met de waarheid over het waterprobleem in de Palestijnse Autoriteit.

Dat het AEI artikel een klassiek voorbeeld is van een ‘missing piece’ verhaal zal blijken uit de informatie onder het citaat hieronder.

Uit de rubriek: Verhalen uit Palestina op de website van Kerk in Actie

“Tamer zei laatst dat hij Ben Ten wilde zijn, een kinderheld met magische krachten. Hij zou heel Palestina in bezit nemen en de vloer aanvegen met de Israëli’s…..

Wat doe je met je woede and angsten? Het tekort aan water is nu de voornaamste bron van zorg en boosheid in onze familie. Voor toilet en douche gaan we naar een buur twee straten verder die toevallig op dit moment in Jordanie verblijft. Deze zondagochtend lopen we in een hitte van 35 graden met teilen vol vuile afwaskopjes en pannetjes naar het huis met het kostbare water. “Als buitenlanders het horen, dan kunnen ze niet geloven wat er hier gebeurt,” zegt Mary’s zus Rita uit Parijs, die op bezoek is en nog niet is gewend zo’n bliksemsnelle douche te nemen als hier nodig is. We weten niet hoeveel water er bij de buren in de containers op het dak zit. Rita voegt eraan toe dat de lokale autoriteiten wel meer hun best mogen doen om in ieder geval aan te geven op welke dagen in de verschillende buurten het water wordt opgespoten. Een rooster om beter om te kunnen gaan met de schaarste.

En dat, zegt Mary’s oom Jamal, terwijl er enorme, natuurlijk door Israël gecontroleerde aquiferen onder Abediyyeh zijn, ten noord-oosten van Betlehem.

Mary moppert: “En jij maar zeggen dat de mensen hier moeten blijven.” Bij tekort aan water is zij nog meer uit haar humeur dan bij al de reisproblemen, want je krijgt immers extra problemen met hygiëne, voedselbereiding en ongedierte – de zomerse niml, de mieren, zijn er al. We kunnen ook al die mooie plantjes op het balkon geen water geven.  “Opgesloten zonder water,” is haar korte conclusie.

Het probleem met woede hier is dat je geen uitlaatkleppen hebt.     De Israëli’s zitten hoger, in wachttorens, boven de Muur, in hun betraliede settlements op heuveltoppen, of achter dik glas bij de terminal op weg naar Jeruzalem. Je zou ze wel eens even willen toespreken, op z’n minst”.

Watertekort                                                                                                                                De eerste opmerking over het in bezit nemen van heel Palestina (Israël dus) en het aanvegen van de vloer met de Israëli’s, laat zien dat de educatie van AEI en Van Teeffelen klaarblijkelijk over iets anders gaat dan ‘vrede’ en de ‘multiculturele samenleving’.

Maar laten we ons beperken tot het watertekort in Bethlehem.  De argeloze lezer krijgt een beeld voorgeschoteld waaruit twee dingen zouden moeten blijken.                                                                                                                                            Ten eerste: het watertekort is nijpend en twee: Israël is verantwoordelijk voor die situatie.                                                                                                                                        Dit is ook het beeld wordt dat het grote publiek krijgt voorgeschoteld, zelfs door gerenommeerde organisaties zoals Amnesty International.

Het is echter een vals beeld. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Martin Sherman die aantoonde dat een recent  A.I. rapport over water vol onwaarheden zat.

Realiteit                                                                                                                                        Wij ontvingen informatie die het beeld over de situatie in Bethlehem hierboven aanzienlijk nuanceert en die laat zien dat de oorzaak van het watertekort in de PA ergens anders ligt.

We gingen zelf op onderzoek uit en spraken met Palestijnen uit Bethlehem en El Khader (een voorstad van Bethlehem). We maakten bovendien gebruik van documenten van de Israëlische Civil Authority en de Plaestijnse en Israëlische Waterautoriteit.De Palestijnen die wij spraken gaven direct al een genuanceerder beeld.

Er is een watertekort in Bethlehem en vooral in de hogere gebieden van de stad is dat nijpend in de zomer.

Dat komt omdat de pompcapaciteit van de Palestijnse Water Autoriteit op momenten dat de kranen open gaan onvoldoende is.

Een Palestijnse Arabier die met zijn familie van twaalf personen in een lager deel van Bethlehem woont, zei dat hij de afgelopen twee jaar slechts één dagdeel helemaal geen water meer had.

Vrijwel ieder huis in Bethlehem heeft onder de vloer een waterreservoir van ongeveer 60 m3. In de winter wordt daar het regenwater in opgevangen.       Dat water is, afhankelijk van gebruik,voldoende voor enige maanden.

De afgelopen winter viel er echter in de omgeving van Bethlehem nauwelijks meer dan 60% van het jaargemiddelde aan regen. Hier hebben we de eerste reden voor het tekort.

Wie echter via het distributienet van de Palestijnse Water Autoriteit water te kort komt kan bij bestellen. Dat water komt uit het gebied rond Tekoa ten zuid oosten van Bethlehem maar is vier keer zo duur als het water via het net.

De meeste Palestijnen in Bethlehem maken van deze service gebruik om het tekort aan te vullen. Het water wordt dan naar de opslagtanks op de daken gepompt.

Een andere reden voor het watertekort in steden zoals Bethlehem en Hebron is de hopeloze staat van de waterinfrastructuur in de Palestijnse Autoriteit.

In 2009 ging daardoor bijvoorbeeld  7 miljoen m3 water verloren.

In totaal gebruiken de Palestijnen meer dan 200 miljoen m3 water (70 % wordt door de PA zelf opgepompt).

De PA heeft volgens de Oslo akkoorden recht op 196 miljoen m3 uit de aquiveren, er wordt echter maar 90 % opgepompt.

Naast de 7 miljoen m3 die verloren gaat door de lekken in het net wordt er ook op grote schaal illegaal water afgetapt, gestolen dus. Volgens de Israëlische Civil Authority gaat door deze factoren ongeveer 33% van het waterquotum voor algemeen gebruik verloren.

Dit is een van de redenen dat de PA  sinds de Oslo akkoorden in 1993 35 miljoen m3 water per jaar kreeg van het Israëlische waterbedrijf Mekorot, dit nam toe tot 55 miljoen m3 in 2008.

Waar het gaat om het ondergrondse oostelijke basin dat in het AEI artikel wordt vermeld heeft de PA recht op 132 miljoen m3 per jaar.                                 De PA heeft echter onvoldoende gedaan om dit water beschikbaar te krijgen.  En dat is vreemd omdat het gezamenlijk watercomité (JWC) alle aanvragen voor waterprojecten betreffende dit bassin goedkeurde.

In totaal hebben de Palestijnen sinds de ondertekening van de Oslo akkoorden over water 250 illegale waterbronnen geboord.                                                      Wanneer de ‘Civil Authority’ de in area C gelegen illegale putten weer sluit, volgt er meestal een desinformatiecampagne via het internet.

Die campagnes gaan vaak gepaard met oproepen tot actie tegen de ‘brute oppressie’ van de Israëlische autoriteiten. Iets dergelijks gebeurt ook met informatie over de Palestijnse olijvenindustrie zoals we eerder aantoonden.

De Palestijnse Water Autoriteit, die sinds de Oslo akkoorden vanaf 1994 verantwoordelijk is voor het onderhoud en uitbreiding van het waternet in de Palestijnse steden en dorpen, heeft door wanbeheer een hopeloze achterstand in het up to date houden van het waternet.

Bijvoorbeeld, van de 47 waterprojecten die door het gezamenlijke Palestijns Israëlische watercomité sinds 2001 werden goedgekeurd voor de gebieden onder PA bestuur, werden 12 projecten niet of  maar gedeeltelijk gebouwd.

Dit staat in sterk contrast tot de situatie tussen 1967 en 1991, toen Israel verantwoordelijk was voor het waternet en het aantal Palestijnse steden en dorpen dat  aangesloten werd op het Israëlische waternet steeg van 50 naar 260.

In een PWA rapport uit november 2009 werd een gemiddelde waterconsumptie van 110 liter per dag per hoofd van de bevolking gemeld.  Dat ligt boven het door de VN aanbevolen minimum van 100 liter per dag.

De Palestijnse waterconsumptie nam van 1967 tot aan 2006 met 300% toe terwijl de totale consumptie van water in Israel in dezelfde periode met 15 % afnam. (het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking nam zelfs met 64% af).

De laatste jaren wordt door de Amerikaanse regering via USAID gewerkt aan verbetering in de situatie in de Palestijnse steden die een tekort aan water hebben.

USAID  gaf over de periode 1996 tot en met 2002 500 miljoen dollar uit aan waterprojecten op de West Bank.

De Palestijnse hoofdstad Ramallah heeft volgens de Palestijnen die wij spraken, echter geen watertekort. Dit had volgens hen te maken met het feit dat het hoofdkwartier van de PA daar gevestigd is…..

Een derde reden voor het watertekort in de PA is het vrijwel ontbreken van enige vorm van waterrecycling. Waar Israel 70% van het afvalwater recyclet voor gebruik in de landbouw, komt de PA niet verder dan 8%. Daarnaast gebruiken Palestijnse boeren meer dan 50% van alle water voor agricultuur.  34 miljoen m3 Palestijns afvalwater gaat ongezuiverd terug de natuur in hetgeen voor ernstige vervuiling van het grondwater zorgt. Van de 500 miljoen dollar USAID hulp over 1996 tot en met 2002 werd slechts 25 miljoen besteed aan recycling projecten.

Een Israelisch Palestijns team onderzoekers werkt nu sinds 2010 aan waterzuivering in de West Bank.

In November 2010 hield Israel een seminarium van een week om Jordaanse en Palestijnse onderzoekers de technieken van waterontzilting bij te brengen. Eerder had een Palestijns Jordaans Israëlische interculturele milieuorganisatie al de aandacht getrokken door gezamenlijke eco projecten en won de Anna Lindh prijs in 2010.

De particuliere initiatieven geven meer hoop dan de officiële politiek van de PA. Toen Israel bijvoorbeeld tijdens de zogenaamde Oslo jaren de Palestijnen aanbood om in Hadera een eigen waterontziltingsfabriek te bouwen weigerde de PA. Het zou de Palestijnen aan de ‘genade van Israël’ overgeleverd hebben.

Conclusie                                                                                                                               Duidelijk is dat Kerk in Actie opnieuw een artikel publiceerde dat een volstrekt eenzijdig- en, op sommige punten, een vals beeld schetste over de situatie in Israël.

Er lijkt geen einde te komen aan de stroom desinformatie die de organisatie uitstort over haar leden.

Zo stond in het laatste nieuwsbulletin van Kerk in Actie dat Israël Jeruzalem aan het ‘verjoodsen’ is door Palestijnen uit hun huizen te verdrijven. Een simpele blik op de bevolkingsstatistieken van Jeruzalem laat zien dat ook dit een fabel is. Het aantal Arabieren in Jeruzalem steeg sinds 1967 met 168% en het aantal Joden met 140%. Joden maakten in 2005 69,4 % van de bevolking uit tegenover 73,5 % in 1967.

Deze desinformatie draagt bij aan de demonisering van Israel en de polarisatie van de situatie rond de Joodse staat. Met het bevorderen van de vrede heeft het niets te maken.

De 20.000 Euro per jaar die Kerk in Actie besteedt aan het project  van Van Teeffelen lijkt slechts bij te dragen aan ‘onbegrip tussen de godsdiensten in het gebied’, te weten de Joden en de Moslim en Christen Arabieren.

In het gebied rond Bethlehem wonen namelijk minimaal 80.000 Joden die naast en tussen de Palestijnse Arabieren leven. Wij gaven eerder al aan dat vele Joden en Palestijnen in het gebied in hun dagelijkse leven meer doen aan het kweken van wederzijds begrip dan projecten zoals AEI.

Daarnaast zijn er georganiseerde pogingen om tot een beter wederzijds begrip te komen

Het meest bekend is het werk van rabbijn Froman uit Tekoa die dagelijks vecht voor een betere begrip en werkelijk tegenstellingen overbrugt tussen de godsdiensten.                                                                                                                                  Zijn groep, YeruShalom, doet meer aan het overbruggen van tegenstellingen en het kweken van begrip dan AEI ooit zal kunnen doen.

Uit het bovenstaande blijkt namelijk duidelijk dat het door Kerk in Actie gesponsorde  Arab Educational Institute slechts bijdraagt aan de verdere polarisatie en het zaaien van haat tegen de Joodse staat.

Blijft de vraag hoe zich dat verhoudt tot de door PKN en Kerk in Actie gepropageerde onopgeefbare band met Israel en het bouwen van bruggen in het Midden Oosten

 1. http://tora-yeshua.nl/2011/07/kun-je-als-christen-nog-lid-van-de-prot-kerken-in-nederland-pkn-zijn/
  Kun je als christen nog lid van de Prot. Kerken in Nederland (PKN) zijn ? | tora-yeshua.nl
  schreef: op 22 juli, 2011 op 6:57 am

  […] PS: update, 20.000 euro via PKN/Kerk in Actie naar Arabic Educational Institute te Bethlehem, wat nu niet bepaald Israel-vriendelijk kan worden genoemd, gezien de gang van zaken ter plekke: http://missingpeace.eu/nl/2011/07/water-als-brandstof-voor-het-palestijns-israelische-conflict/ […]

 2. http://likud.nl/2011/10/eenzijdig-water/
  Eenzijdig water
  schreef: op 6 december, 2011 op 10:06 am

  […] Water als brandstof voor het Palestijns Israelische conflict. […]

 3. http://www.israel-palestina.info/actueel/2012/01/17/pinkwashing-2/
  Pinkwashing (2) » Israel-Palestina Informatie
  schreef: op 17 januari, 2012 op 7:42 pm

  […] Zo had De Pers vorige maand een positief artikel over Ramallah en het uitbundige uitgaansleven daar. Om de andere zin werd echter aan de bezetting gerefereerd, waardoor leveringen voor cafés en restaurants te laat zouden komen, de wc’s vaak niet doorgetrokken kunnen worden, er veel werkloosheid is en armoede natuurlijk en de stad nog steeds aan een ‘hulpinfuus ligt. Reizen op de Westbank zou nagenoeg onmogelijk zijn door de honderden controleposten. Knap hoeveel anti-Israel claims Eva Ludemann in een positief bedoeld artikel over de Palestijnen weet te proppen. Veel klopt waarschijnlijk niet of is schromelijk overdreven. Israel heeft de meeste checkpoints verwijderd; toen ik in 2007 in Ramallah was, vertelde een Palestijnse vrouw dat ze zonder problemen naar Jenin of Nablus kon reizen. We vroegen haar wat voor problemen er in de stad waren en geen woord over de bezetting (we hadden haar op een IPRCI bijeenkomst ontmoet waar men doorgaans behoorlijk kritisch is tegenover Israel, dus er was geen reden waarom ze het niet gewoon had kunnen vertellen als er zaken waren). Het verhaal over het Palestijnse watertekort dat door Israel komt blijkt ook een sprookje. […]

 4. http://www.amsterdampost.nl/leden-vanthe-rights-forum-zijn-antisemieten-en-pogrom-voorbereiders-allemaal-jules-hosman-vvd-dries-van-agt-cda-hans-van-den-broek-cda-laurens-jan-brinkhorst-d66-klaas-de-v
  Leden vanThe Rights Forum zijn antisemieten en pogrom-voorbereiders, állemaal: Jules Hosman (VVD), Dries van Agt (CDA), Hans van den Broek (CDA), Laurens Jan Brinkhorst (D66), Klaas de Vries (PvdA), Hedy d’Ancona (PvdA) . . . . . . . | AmsterdamPost
  schreef: op 29 januari, 2012 op 1:21 am

  […] […]

 5. http://martienpennings.wordpress.com/2012/02/13/leden-vanthe-rights-forum-zijn-antisemieten-en-pogrom-voorbereiders-allemaal-jules-hosman-vvd-dries-van-agt-cda-hans-van-den-broek-cda-laurens-jan-brink
  Leden vanThe Rights Forum zijn antisemieten en pogrom-voorbereiders, állemaal: Jules Hosman (VVD), Dries van Agt (CDA), Hans van den Broek (CDA), Laurens Jan Brinkhorst (D66), Klaas de Vries (PvdA), Hedy d’Ancona (PvdA) . . . . « Martien Pennings
  schreef: op 13 februari, 2012 op 2:18 pm

  […] dat bleek inderdaad bij nog wat verder googelen. In een artikel van de Nederlander Yochanan Visser in de Jerusalem Post, werd een ongelooflijk web […]