Missing Peace | missingpeace.eu | NL

 • Gepubliseerd: Donderdag, 8 April, 2010 - 10:56 AM

Bouw, sloop en ontruimingen in en rond Jeruzalem

Door Missing Peace

Inleiding

Al geruime tijd wordt er in de media gerapporteerd over perikelen rond bouwprojecten, ontruimingen en slooporders in Jeruzalem en de Joodse nederzettingen in de West Bank. Er ontstaan echter regelmatig misverstanden over die projecten en de wijze waarop ze tot stand komen. Dit is voornamelijk terug te voeren op het ontbreken van complete informatie.

Deze misverstanden komen voor tot op de hoogste niveaus. Een voorbeeld daarvan kwam aan de orde tijdens het bezoek aan Israël van de vicepresident van de VS Joe Biden. Deze merkte tijdens een toespraak op de universiteit van Tel Aviv op dat hij aangaande de aangekondigde bouw van het project in Ramat Shlomo in Jeruzalem niet op de hoogte was geweest van de procedure. Zijn initiële reactie was gebaseerd op de aanname dat kort na de bekendmaking van het plan de bouw ook daadwerkelijk zou beginnen. Hij gaf toe dat premier Netanyahoe hem had verteld dat de bouw tot drie tot vijf jaar op zich zou laten wachten. In Israël en vooral in Jeruzalem is een periode tot vijf jaar tussen indiening van een plan voor een nieuwe wijk tot aan de realisatie ervan normaal. Dit heeft met allerlei bureaucratische procedures te maken, die overigens momenteel worden hervormd.

Een andere kwestie waar misverstanden over ontstaan is de status die Jeruzalem heeft.

In deze studie wordt getracht om completere informatie te geven over al deze kwesties.

De status van Jeruzalem.

Status voor Israël

Jeruzalem werd 3000 jaar geleden door Joden gesticht, archeologisch is er volop bewijs over de Joodse aanwezigheid in Jeruzalem uit die tijd.
Na de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen werd de stad bezet door een hele rij van buitenlandse overheersers tot aan 1948. Joden bleven echter altijd in de stad wonen wanneer dat werd toegestaan door die buitenlandse overheersers.
De illegale bezetting van Jeruzalem Oost tot aan 1967 door Jordanië maakte het onmogelijk om de meest heilige plaats voor Joden te bereiken, namelijk de Klaagmuur. Deze muur vormt de laatst overgebleven muur van de door de Romeinen verwoeste Tempel. De Joden die tot 1948 de grote meerderheid vormden in Jeruzalem Oost werden gedeporteerd of vermoord door Jordanië en het Joodse kwartier inclusief de synagogen werd verwoest. Een van die synagogen werd onlangs pas herbouwd
De oude stad van Jeruzalem werd dan ook direct na de zesdaagse oorlog in 1967 door Israël geannexeerd. Er was dus sprake van herovering van rechten en gebied.

De Oslo akkoorden voorzagen in een compleet andere status voor Jeruzalem dan voor de rest van de zogenaamde West Bank. Jeruzalem zou in zijn geheel onder Israëlisch bestuur blijven en de status zou pas onderwerp worden van onderhandeling bij een “final status” akkoord.

Voor Joden is Jeruzalem meer dan een plaats of een hoofdstad. Een aanzienlijk deel van het nationale bewustzijn is geconcentreerd rond deze stad. Wij noemen hier slechts één voorbeeld van de unieke betekenis van de stad voor Joden. Tijdens iedere Joodse bruiloft is een het gebruikelijk dat de bruidegom naast een eed van trouw aan zijn bruid ook een eed van trouw aan Jeruzalem aflegt. Daarnaast vormt het slot van de ceremonie het kapot trappen van een glas. Dit heeft twee betekenissen waarvan de belangrijkste is dat men op dat moment van euforisch geluk wordt herinnerd aan de verwoesting van de Tempel en Jeruzalem.

Status voor de Islamitische wereld

Gezien het feit dat het conflict om Jeruzalem niet los kan worden gezien van de betekenis die de stad heeft voor Islamitische wereld wordt hier ingegaan op wat de Koran en de Soennah melden over de status van Jeruzalem.
De ontkenning van enige Joodse claim op Jeruzalem en Israel, als ook de ontkenning van het bestaan van een Joodse Tempel op de plaats waar nu de El Aksa moskee staat is onderdeel van het huidige conflict. Volgens de Koran geleerde Abdoel Hadi Palazzi is deze ontkenning in strijd met de Koran.
In de Koran Soerah Bani Isra’il 1-7 wordt echter gesproken over de Tempel die Salomo bouwde en de verwoesting daarvan. In de Hadith (exegese Mohammed) wordt over deze verzen uitgelegd dat Allah de bouw van de Tempel door Salomo de zoon van David inspireerde. De Islam ontleent dus de heiligheid van Jeruzalem in oorsprong aan de Joodse Tempel.
In de begintijd van Islam werd Jeruzalem dan ook aangeduid als Al Maqdis een vertaling van het Hebreeuwse woord Ha Miqdash (De Tempel)
Over de Joodse soevereiniteit over Israel wordt in vers 104 gesproken: Wij (Allah) zeiden tot de kinderen van Israel: leef veilig in het beloofde land. Wanneer de laatste waarschuwing
zal komen dan zullen Wij jullie inzamelen in een gemengde menigte.
Deze verzen worden door Imam al Qurtubi uitgelegd als een teken dat het Joodse volk na de verwoesting van de tweede Tempel zal terugkeren naar Israel in afwachting van de komst van de Messias.

Status Internationaal

Toepassing van het internationaal recht wordt ten aanzien van de status van Jeruzalem vaak uitsluitend gebaseerd op resoluties van de Veiligheidsraad. Daar kunnen echter vraagtekens bij worden gezet. VN resolutie 242 spreekt bewust niet over Jeruzalem en de resolutie die de Veiligheidsraad in 1980 aannam over de annexatie van geheel Jeruzalem was feitelijk in strijd met het internationaal recht.

Dit om twee redenen:

– Ten eerste was Jeruzalem Oost voor 1948 al een stad waar Joden de meerderheid vormden en hield Jordanië zonder titel Jeruzalem Oost bezet tot 1967.
– Ten tweede kwam de verovering van Jeruzalem tot stand na agressie van Jordanië en was er gelet op het bovenstaande sprake van herovering van gebied en rechten. Het Britse mandaat voorzag in de vestiging van een Joods nationaal tehuis op heel het grondgebied van Palestina dus inclusief Jeruzalem.

Het verdelingsplan van de VN in 1947 werd door de Palestijnse Arabieren verworpen, waardoor het plan nooit de status van internationale wet kreeg. Agressie tegen Israël deelde de stad vervolgens in Oost en West Jeruzalem.

Het verdelingsplan had voor Jeruzalem de status van internationaal bestuurd gebied weggelegd, er kan dus niet gesproken worden van Israëlische bezetting en zeker niet over de term “nederzetting” als het om Jeruzalem en de Joodse wijken gaat.

Alle akkoorden die voorzagen in interim bestuur door de PLO (Oslo 1 en 2) voor de in 1967 veroverde gebieden spreken bewust niet over de status van Jeruzalem.

Achtergronden en feiten betreffende actuele kwesties in Jeruzalem

In de studie hieronder worden een aantal casussen behandeld die gaan over misverstanden en verkeerde duiding van bouwprojecten, ontruimingen en sloop die de laatste tijd in het nieuws kwamen. Voorts zullen enige achtergronden behandeld worden die essentieel zijn voor een beter begrip van de complexe situatie in Jeruzalem

 1. Bouwproject in Betar Illit, een stad over de zogenaamde groene lijn waar sinds eind vorig jaar een bouwstop van kracht is
 2. Saneringsproject voor de wijk Silwan in Jeruzalem Oost en met name het Gan Hamelech project.
 3. De aangekondigde bouw van 1600 huizen in de wijk Ramat Shlomo in Jeruzalem Noord
 4. Sloop illegale bouw
 5. Ontruimingen in de wijk Sheikh Jarrah
 6. Rol Palestijnse leiderschap bij disputen
 7. Algemene achtergronden betreffende bouw in Jeruzalem

Bouwproject Betar Illit

In de media werd onlangs gemeld dat Israel de bouw in deze plaats “hervatte” en dat dit een schending was van het moratorium van tien maanden
De zaak ligt echter een stuk genuanceerder en de onderstaande informatie geeft aan welke draconische gevolgen zo’n bouwstop heeft.
De aannemer in Betar Illit, Haim Zaken, diende namelijk direct na het afgeven van een stoporder een bezwaar in tegen deze maatregel die volgens hem onterecht was. Hij deed dit mede omdat de maatregel tot het faillissement van zijn bedrijf zou leiden. Daarop gaf het Israëlische ministerie van defensie toestemming het werk aan een derde deel van het project voort te zetten.
Haim Zaken nam echter geen genoegen met dit besluit en tekende beroep aan bij de verantwoordelijke commissie. Het had er alle schijn van dat de stoporder op technische gronden onterecht was.
Het beroep werd waarschijnlijk mede ingegeven door het feit dat een deel van die appartementen al verkocht was en Zaken dus zijn verplichtingen niet kon nakomen.
Onlangs gaf het ministerie van Defensie dus toe aan de eisen van Zaken en verleende toestemming tot afbouw.

Andere achtergronden die eveneens in aanmerking dienen te worden genomen bij dit besluit zijn:

 1. In Israël wordt een dergelijk project door een aannemer voorgefinancierd via leningen bij banken. Stopzetting van een project leidt bijna automatisch tot faillissement van de aannemer
 2. Potentiële kopers in Israël zijn sinds het faillissement van de grootste bouwonderneming Chefziba enige jaren geleden, niet gauw geneigd een appartement te kopen dat slechts op tekening bestaat. Indertijd veroorzaakte dit faillissement ook het failliet van honderden particuliere kopers.
 3. Stopzetting van het project had kopers die al een deel aanbetaald hadden gedwongen tot juridisch procedures tegen de aannemer.
 4. Een dergelijk project wordt in serie gebouwd. De infrastructuur van de complexen is gekoppeld, dat maakt het niet afbouwen van een deel van het project zeer problematisch en veroorzaakt grote kosten voor de aannemer.

Voorgenomen sanering wijk Silwan in Jeruzalem Oost

Dit project werd onlangs op verzoek van premier Netanyahoe voorlopig uitgesteld door de burgemeester van Jeruzalem. Dit gebeurde na internationale druk en mediarapporten die de indruk hadden gewekt dat het een plan was dat slechts beoogde om Palestijnse huizen te slopen en de eigenaren dakloos te maken.

Silwan is een wijk waar de meeste huizen illegaal zijn gebouwd (hierover later meer). De wijk kende voor 1948 al een gemengde Joods Arabische populatie, waar een eind aan kwam door de etnische zuiveringen door Jordanië.

Nir Barkat, de nieuwe burgemeester van Jeruzalem, heeft zich ten doel gesteld om het voorzieningen nivo in de Arabische wijken in Jeruzalem Oost te verbeteren en om een eind te maken aan de chaos die ontstaan is door illegale bouw zonder enige stadsplanning. Het Gan Hemelech/ El Bustan project in Jeruzalem Oost zou hebben moeten betekenen dat het oorspronkelijke park dat tot aan 1967 bestond, en waar volgens de Joodse traditie koning Salomo Hooglied schreef, weer hersteld zou worden. De 120 Arabische families zouden nieuwe vervangende woonruimte krijgen aan de andere kant van de wijk. Barkat voerde daarom tientallen gesprekken met de bewoners om een akkoord hierover te sluiten en om tot een goed alternatief te komen voor de vrijwel onleefbare situatie in de wijk. Op het moment dat Barkat naar buiten wilde komen met het plan ontstond het tumult dat uiteindelijk tot uitstel leidde. De wijk zou door het plan geheel gesaneerd worden en de leefbaarheid als geheel zou aanzienlijk verbeterd worden. Volgens de wet heeft het gebied een recreatieve bestemming en was ooit een van de weinige parken aan die kant van Jeruzalem. Barkat benadrukte in een interview met de Jerusalem Post dat het plan slechts sanering van de bestaande wijk inhield en niet de bouw van huizen voor Joden.

Het plan omvatte o.a.

 1. Restauratie van het park
 2. Ontwikkeling van een commercieel centrum met restaurants, werkplaatsen, souvenir en kunstnijverheid winkels.
 3. Bouw van huizen aan de oostkant van het Kidron dal boven het commerciële gedeelte voor de lokale bewoners.
 4. Buurtcentrum voor de bewoners met daarin o.a. crèches, klaslokalen en sportfaciliteiten.
 5. Verbetering infrastructuur en toegang van de wijk.

Op het moment dat het plan echter in de publiciteit kwam, begon de politieke factor een rol te spelen. Deze zorgde voor een incorrect beeld over het plan in de media en voor internationale bemoeienis. De bewoners leken vervolgens af te haken in de gesprekken met de gemeente. Het is zeer aannemelijk dat externe politieke factoren een rol speelden in de houding van de bewoners.

Ramat Shlomo uitbreidingsplan

Ramat Shlomo werd onlangs tijdens het bezoek van de Amerikaanse vicepresident wereldnieuws toen het districtcomité voor planning en bouw in Jeruzalem bekend maakte dat het toestemming had gegeven voor de bouw van 1600 wooneenheden.
De reacties op deze bekendmaking leken gebaseerd op de foute aanname dat Jeruzalem onder de bouwstop van 10 maanden viel die de Israëlische regering eerder afkondigde. De regering heeft echter uitdrukkelijk aangegeven wat wel en niet onder deze maatregel viel. Jeruzalem werd uitdrukkelijk uitgezonderd van de maatregel.
De wijk ligt in Jeruzalem Noord Oost en ligt tussen andere Joodse wijken zoals Ramot, Ramat Eshkol en Givat Tzarfatiet in. Op de bijgevoegde kaart van Jeruzalem is goed te zien dat Ramat Shlomo een integraal onderdeel is van het Joodse gedeelte van Jeruzalem. Ook maakt de kaart goed duidelijk dat Ramat Shlomo eerder bij west dan oost Jeruzalem behoort.
De bouw van de wijk 20 jaar geleden leverde internationaal geen enkele reactie op. De wijk werd gebouwd op het voormalige niemandsland tussen Israël en Jordanië (1948-1967) Het plan voor de nieuwbouw in deze wijk bestaat al drie jaar en werd dus uiteindelijk voorzien van de toestemming door de regionale planningscommissie tijdens het bezoek van Joe Biden.
In de “final status” besprekingen tussen Olmert en Abbas in 2008 bracht Abbas een tegenvoorstel in over de grenzen van Jeruzalem. Op die kaart viel Ramat Shlomo toe aan Israël evenals andere Joodse wijken die daar na 1967 over de groene lijn werden gebouwd.

Ontruiming en sloop van illegale bouw

Hierboven werd al het probleem van de illegale bouw in Jeruzalem Oost beschreven.
Uit statistieken over het aantal uitgevoerde sloopbevelen die werden afgegeven, blijkt dat er in de praktijk weinig illegaal gebouwde huizen worden afgebroken. (bijlage 2)
De procedure in Jeruzalem voor het uitvoeren van een sloopbevel vereist de instemming van vele organen. Dit heeft te maken met de gevoeligheid van het onderwerp. Vijf verschillende bureaus van de gemeente moeten hun fiat geven aan een slooporder. In vele gevallen wordt pas tot sloop besloten na een bevel van de rechtbank.
Illegale bouw in Oost Jeruzalem werd op grote schaal gefinancierd door de Arabische landen en de Palestijnse Autoriteit. Ca 40% van het huizenbestand in de Arabische wijken in Jeruzalem Oost is zonder bouwvergunning gebouwd. Hierna zal worden ingegaan op de redenen voor die illegale bouw.
De procedure voor ontruiming en sloop van illegaal gebouwde panden komt overeen met die in andere Westerse landen.

De voorwaarden voor het afgeven van een order tot sloop zijn:

 1. Een bouwsel werd gebouwd zonder vergunning of voldoet niet aan de bouweisen
 2. Het gebouw was nog niet klaar of werd opgeleverd de laatste 60 dagen.
 3. Het gebouw is nog niet bewoond of is bewoond voor minder dan 30 dagen.

De sloop wordt aangekondigd door een sticker op de deur waarop staat dat de eigenaar contact moet opnemen met de rechtbank binnen 30 dagen. Bij appel tegen de beslissing kan het jaren duren voordat een definitief besluit wordt genomen over de sloop van een pand.
Indien er geen appel komt beslist de rechtbank wanneer na de termijn van 30 dagen de sloop moet worden uitgevoerd.
Deze procedure is evenals de procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning van toepassing in de gehele stad Jeruzalem.

Ontruimingen in de wijk Sheikh Jarrah

De ontruiming van een aantal panden in de wijk Sheikh Jarrah/ Shimon HaTzaddik houdt sinds de zomer 2009 de aandacht gevangen in Israel en daarbuiten.
Hieronder het minder bekende deel van het verhaal rond deze ontruimingen en de rol die het Palestijnse leiderschap speelt in deze en andere kwesties in Jeruzalem.
De wijk Sheikh Jarrah was voor 1948 een voornamelijk Joodse wijk met de naam “Shimon Ha Tzaddik”.
Honderden Joodse families woonden toen rond het graf van de voormalige hoge priester Shimon Ben Yochanan. Na 1948 werden de Joden verdreven door Jordanië uit Jeruzalem, ook uit deze wijk. De huizen werden vervolgens gedistribueerd onder Arabieren. Sinds 1967 is de wijk een gemengde wijk van Arabieren en Joden. Er lopen tientallen procedures bij Israëlische rechtbanken over eigenaarkwesties en huurachterstanden. De genoemde huizen werden door het Israëlische Hooggerechtshof toegewezen aan de Joodse eigenaren na uitputtende procedures.

Tegelijkertijd werd de Arabische bewoners een beschermde status gegeven als huurder. De families weigerden echter jarenlang huur te betalen en verloren uiteindelijk de rechtszaak die tegen hen was aangespannen. Uitzettingen werden daar op door de rechtbank verordonneerd.
Dat wilde echter niet zeggen dat de volgende dag de panden werden ontruimd. Het beleid voor deze ontruimingen is dat men een gelimiteerde periode heeft om aan het bevel te voldoen en andere huisvesting te regelen. Voldoet men daaraan niet dan wordt de ontruiming afgedwongen.
De tent die daarna werd opgezet naast de ontruimde panden was een daad van protest en niet van noodzaak. De Gemeente Jeruzalem brengt mensen die niet voor vervangende huisvesting hebben gezorgd standaard onder in hotels.
Deze uitzettingen werden daarop door diverse organisaties die de belangen van Palestijnen verdedigen aangegrepen om een disinformatiecampagne en protesten in de wijk Sheikh Jarrah/Shimon HaTzadik te organiseren. Bij deze demonstraties zijn ook buitenlandse activisten betrokken.

Rol Palestijnse leiderschap in Jeruzalem

De PA speelt sinds haar komst een rol van belang in allerlei disputen rond Jeruzalem. In kwesties zoals het dispuut in Sheikh Jarrah spoort men de bewoners aan om niet mee te werken aan procedures met de Israëlische overheid. De weigering om huur te betalen had daar ook mee te maken.
Verder is er een actief beleid om zoveel mogelijk illegaal te bouwen en over een zo groot mogelijk gebeid verspreid. Hetzelfde is gebeurd in Hebron, een andere stad waar op grote schaal illegaal is gebouwd rond Joodse wijken daar en in Kiriyat Arba.
Verder zorgt de PA ervoor dat de aandacht consequent en zo lang mogelijk wordt gevestigd op kwesties zoals sloop van illegale bouwsels en ontruimingen.
De Palestijnse Autoriteit hanteert overigens ook slooporders voor illegaal gebouwde panden in de gebieden onder haar gezag.
Op de verkoop van onroerend goed aan Joden staat in de Palestijnse Autoriteit de doodstraf.

Onlangs werd door het voormalige hoofd van de anticorruptie brigade van de PA echter onthuld dat wanneer het gebouwen betreft waar PA functionarissen een belang in hebben plots andere normen gelden. Hieronder de letterlijke tekst van het bericht dat op de website verscheen van Fahmi Shabaneh, het ontslagen hoofd anti corruptie brigade van de PA.(vertaling uit het Arabisch)

Op de website van Fahmi Shabaneh verscheen op 16/02/2010 het bericht over de corruptie van een van de ministers van de Palestijnse Autoriteit, Hakmat Said (minister van de bescherming (heritage) van Jeruzalem).
Deze corruptie is gerelateerd aan de uitlatingen van Said over een van de huizen in Jeruzalem- Oost (het Mushara Kruispunt) die ooit in Arabische handen was en nu wordt beheerd door een organisatie van de Internationale Kerk (International Church). Said heeft gezegd dat het niet erg is dat dit pand nu wordt beheerd door niet-Arabieren, d.w.z. Christenen. Het pand zou vanzelf wel weer in handen komen van de Palestijnen op het moment dat heel Jeruzalem (!) deel zal zijn van de toekomstige Palestijnse staat. Dit is in schril contrast tot wat de rest van de PA en andere Palestijnse organisaties zeggen over het vermeende bezit van Arabisch onroerend goed door Joden of Niet-Arabische Christenen, zoals bijvoorbeeld in Sheikh Jarah het geval is. Volgens Fahmi is Said niet geïnteresseerd in de kwestie van dit pand omdat een van zijn beste vrienden een deel van het gebouw bezit.

Claims die voortdurend terugkomen zijn dat de illegale bouw wordt veroorzaakt door het restrictieve beleid dat Israel voert t.o.v. het afgeven van bouwvergunningen voor Arabieren in Jeruzalem Oost. (bijlage 1)
Hieronder de tabellen over afgeven bouwvergunningen in Jeruzalem Oost (2000-2008)
Een andere claim is dat Israël “op grote schaal en willekeurig” huizen van Palestijnen sloopt.
Hieronder de feitelijke getallen. (bijlage 2)

Andere achtergronden over de bouw in Jeruzalem

De stad Jeruzalem kent een bouw- en planningscommissie die bouwplannen beoordeelt. De commissie komt zeer frequent bijeen.
Er is één procedure voor alle bouw en verbouw aanvragen onafhankelijk of het om Joden of Arabieren gaat.
Het zelfde geldt voor illegale bouw en ontruimingsprocedures. In de praktijk blijkt dat het aantal bouwvergunningen voor Arabische wijken sinds 2000 verhoudingsgewijs maar iets achterloopt bij die voor joodse wijken (zie bijlage). Daar dient bij aangetekend te worden dat in de Arabische wijken op grote schaal illegaal gebouwd wordt (sinds 1967 tussen de 27.000 en 30.000 huizen).

Velen bouwen zonder dat er een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente. Dit heeft met de volgende factoren te maken:

 1. Landregistratie in Jeruzalem Oost ontbreekt over het algemeen. Dit heeft historische en politieke achtergronden. Ook tijdens de Ottomaanse overheersing en het Britse Mandaat werd geen landregistratie ingevoerd vanwege de vrees dat de WAKF (Islamitisch beheer) via deze procedures aan invloed zou winnen in Jeruzalem.
  De politieke factor is dat de internationale gemeenschap de Israëlische claim op Jeruzalem Oost niet erkende en ongetwijfeld actie tegen Israel had ondernomen bij het invoeren van een landregistratie in Jeruzalem Oost.
 2. In de Arabische wereld vindt bouwen zonder bouwprocedures en vergunningen op grote schaal plaats. Hetzelfde probleem speelt met de Bedoeïenen in de Negev. De procedures en belastingen die ook in Israel gangbaar zijn bij bouw en onroerend goed transacties worden omzeild bij illegale bouw.
 3. Politieke factoren bij de Arabische populatie spelen eveneens een rol. Het volgen van Israëlische procedures wordt in sommige kringen als collaboratie gezien. Daarnaast wordt illegaal bouwen gezien als een provocatieve maatregel tegen Israëlisch bestuur
 4. Criminelen hebben zich in vele wijken schuldig gemaakt aan het illegaal toe eigenen van land dat onder de 1981″ absentee property law” valt. Op dit land werden illegale projecten gerealiseerd. De kopers waren zich vaak niet bewust van de illegaalheid van dergelijke projecten.

Sinds 2008 heeft Jeruzalem een masterplan waarin bestemmingsplannen en bouwplannen voor de hele stad zijn opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om ook in Jeruzalem Oost orde op zaken te stellen. Door het ontbreken van normale planning- en bouwprocedures en de massale illegale bouw zijn vele Arabische wijken verstoken van normale riool voorzieningen en andere noodzakelijke infrastructuur.

Met het aantreden van een nieuwe burgemeester werd het masterplan speerpunt in het beleid van de gemeente. Het registreren van land is echter een eerste vereiste om tot een ordelijke indeling en sanering van wijken te komen. De invoering van het plan nam 8 jaar in beslag, mede door de tweede Intifada maar ook door allerlei politieke en andere complicaties. De planning van de bouw in Arabische wijken voorziet nu in de vraag tot 2030. In de Joodse wijken is dat echter maar tot 2020. Goedkeuring is al verleend voor de bouw van 13.500 huizen in Jeruzalem Oost voor de Arabische bevolking.

Uit deze en andere cijfers zoals bevolkingstatistieken blijkt dat er geen sprake is van de zogenaamde “verjoodsing” van Jeruzalem. Statistieken en prognoses laten zien dat er sprake is van een afname van de Joodse meerderheid in Jeruzalem. De huidige 65-35 % Joodse meerderheid zal teruglopen tot 60-40 % in 2020. Een van de factoren die daarbij een rol speelt is het tekort aan betaalbare huisvesting. De densiteit van sommige orthodox Joodse wijken is vier keer zo groot als die in de meest dichtbevolkte Arabische wijken

Het tekort aan huizen in Joodse wijken is te wijten aan de volgende factoren:

 1. Sinds de intrekking van het Safdie plan dat voorzag in de bouw van duizenden huizen in de beboste heuvels ten westen van Ein Kerem en Moshav Ora is er een groot tekort aan grond waarop huizenbouw kan worden gerealiseerd binnen de groene lijn.
  Het Safdieplan werd geannuleerd nadat milieugroeperingen met succes de zaak aanvochten bij het Israëlisch hooggerechtshof. De bossen rond Jeruzalem zijn qua waarde als natuurmonument te vergelijken met de Veluwe in Nederland.
 2. De gronden die in bestemmingsplannen waren aangemerkt voor uitbreiding van Joodse wijken zijn voor een groot deel in handen van Arabische eigenaren. Onder de huidige politieke omstandigheden is onteigening (zoals vroeger wel plaats vond) vrijwel uitgesloten
 3. De geografische ligging van Jeruzalem West maakt uitbreiding van de stad in het westen zeer gecompliceerd. (voornamelijk steile heuvels en natuurgebieden)
 4. Politieke complicaties. Ondanks het feit dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israel en geannexeerd is door Israel is slechts het Amerikaanse congres impliciet akkoord gegaan met deze maatregel. Een gevolg van de acties van binnenlandse en buitenlandse actie groepen en buitenlandse regeringen is dat er vertraging en complicaties optreden bij bouwplannen. Ten gevolge hiervan heeft Jeruzalem een veel langer traject tussen plan en realisatie van de bouw en een lager aantal start ups dan de kleinere stad Tel Aviv. (bron CBS Israel)

De gemeente Jeruzalem kiest dus voor uitbreiding van de wijken over de groene lijn die onder de consensus vallen in Israël. Een brief aan premier Netanyahoe waarin werd opgeroepen om onverkort vast te houden aan de bouw in Joodse wijken in Jeruzalem werd door alle Joodse Knesset leden ondertekend, m.u.v. de kleine Meretz fractie.

Wijken als Gilo en Ramat Shlomo vormen geen enclaves buiten Jeruzalem maar zijn een integraal onderdeel van de huidige stad. De opschudding over de uitbreiding van Gilo enige maanden terug was gebaseerd op het misverstand dat Gilo zou worden uitgebreid richting Bethlehem. In werkelijkheid ging het om een braak gebied tussen Gilo en de wijk Malcha aan de westkant van Gilo.

Bronnen

 • Prof. Reid Weiner – Illegal Construction Jerusalem (JCPA)
 • CBS Israel:
 • Municipality of Jerusalem;
 • Jerusalem Post – (Betar illit contractor faces huge losses) 18-12-2009 and 08-03-2010; Ha’aretz- Ramat Shlomo;
 • YNet (murder Jerusalem Arab)
 • United Jerusalem (Chaim Zaken -Betar Illit buildingproject.)
 • Israel Facts website (translation of a report regarding building permits 2000-2008 issued by the Jerusalem Municipality)
 • Ir Amiem website
 • OCHA (rapport Planning crisis East Jerusalem)
 • Global Law Forum- Nadav Shragai- Jerusalem Proposed Master Plan
 • Camera website
 • Matthijs de Blois -Israel een staat ter discussie?
 • International law regarding the land of Israel and Jerusalem- Eliott A. Green
 • Julius Stone- Assault on the law of nations (extracts)
 • The Israel Project- Development Gan Hamelech
 • Fahmi Shabaneh Website http://www.hekayaty.com
 • Bernard Lewis – The Middle East
 • Abdul Hadi Palazzi – Tablet Magazine
 • All Experts – East Jerusalem
 • Prof. Reid Weiner – The Palestinian Boycott of Jerusalem’s municipal political process.
 • NGO’s Demolition and illegal building in Jerusalem and international law-Prof. Reid Weiner (institute for Global Jewish Affairs)

Bijlage 1

Afgegeven bouwvergunningen voor bouw in de Arabische sector van Jeruzalem
Uitgesplitst per jaar

2000

 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 69
 • Shafoeat, Anata nieuw 76
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 139
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 34
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 73
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 179

2001

 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 27
 • Shafoeat, Anata nieuw 71
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 213
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 43
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 53
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 232

2002

 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 43
 • Shafoeat, Anata nieuw 60
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 179
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 30
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 65
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 170

2003

 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 53
 • Shafoeat, Anata nieuw 52
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 103
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 30
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 38
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 201

2004

 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 131
 • Shafoeat, Anata nieuw 103
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 36
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 9
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 17
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 94

2005

 • Oude Stad Moslim kwartier 2
 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 121
 • Shafoeat, Anata nieuw 100
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 42
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 2
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 7
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 55

2006

 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 141
 • Shafoeat, Anata nieuw 180
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 26
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 18
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 55
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 215

2007

 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 78
 • Shafoeat, Anata nieuw 84
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 16
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 4
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 11
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 182

2008

 • Oude Stad Moslim kwartier 1
 • Kalandia.Atarot, Beit Hanina 81
 • Shafoeat, Anata nieuw 91
 • Ishwaja, A- Toer, A-Sawana, Wadi El Goz 48
 • Sheikh Jarrah, Moshava Amerikaniet, Bab El Zahara 11
 • Deir Aboe Tor, Ras al amoed,Chirbat Beit Zahoer 60
 • Jamel Moegaber, Arav A-Swahara, Tzoer Baher;Beit Tsafafa zuid 170

Bijlage 2

Tabel van de sloop van illegale panden

 • 1993-94: 28 demolitions
 • 1995-96: 22 demolitions
 • 1997-98: 62 demolitions
 • 1999-2000: 26 demolitions.[11]

And from the year 2000 (when statistics became available on a yearly basis):

 • 2000: 9 demolitions.
 • 2001: 32 demolitions.
 • 2002: 36 demolitions.
 • 2003: 66 demolitions.

Bron Justus Reid Weiner JCPA
Table of Demolition Data in Recent Years

Bron Gemeente Jeruzalem

Year ---Eastern Western Total
2004---115-----13------128
2005---076-----32------108
2006---071-----37------108
2007---069-----35------104
2008---086-----42------128
2009---021-----20------041

Bijlage 3

Israel Kimchi Urban, planner en onderzoeker van The Jerusalem Research Desk geeft een analyse van vijf minuten, waarin hij helder de feitelijke situatie uiteenzet betreffende bouw in Jeruzalem.
http://www.youtube.com/watch?v=QixlBsgv_XU

Dore Gold Directeur JCPA en voormalig Israelisch ambassadeur bespreekt de VS politiek inzake bouw in Jeruzalem
http://www.youtube.com/watch?v=w_v56NeiGcM

Bijlage 4

Kaart Jeruzalem en haar wijken. De nieuwe- en Arabische wijken bevatten bewoners aantallen.

Groen = Overwegend Joodse wijk (in Neve Ya’acov wonen bijvoorbeeld Arabieren tussen de Joden)
Lila = Arabische wijk (Lila gebied om Gilo is voor een deel grond waar geen mensen wonen)

Kaart Jeruzalem en haar wijken. De nieuwe- en Arabische wijken bevatten bewoners aantallen.